EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 02. 10. 2020 do 12. 10. 2020.


Č.j. 008 EX 512/20-11 výzva , zásilka č. 35824/20


VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Viktor Čech,Lidická 99/639,České Budějovie,370 01, nar. 28.07.1965


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 11 EX 512/20-11 výzva Poř.č. 10 EX 512/20-10 zahájení Poř.č. 1 EX 512/20-1 ex.titul Poř.č. 2 EX 512/20-2 ex.titul Poř.č. 5 EX 512/20-5 Navrh na narizeni exekuce Poř.č. 12 EX 512/20-12 vyrozumění o spojení exekucí Poř.č. 13 EX 512/20-13 - Ex.př.SM

Protože doručující orgán nezastihl adresáta doručované písemnosti a adresátu nebylo možné zanechat výzvu v místě doručování, a protože doručovanou písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka vrácena exekutorskému úřadu.


Zásilka s písemností byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 02. 10. 2020


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující Vaši totožnost.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 02. 10. 2020

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 02. 10. 2020

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 12. 10. 2020